Szanowny Akcjonariuszu, W związku z wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. Ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798) informujemy, że Spółka rozpoczęła proces obowiązkowej dematerializacji akcji. Najpóźniej do dnia 1.03.2021 r. Akcjonariusze Spółki zobligowani będą złożyć w Spółce dokumenty akcji. Od 1 marca 2021 r. akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą swoją moc prawną. Akcje będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy (rejestr prowadzony przez podmioty uprawnione np. domy maklerskie), który zostanie wybrany przez Akcjonariuszy Spółki na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Informujemy, że Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.
Data (dd-mm-rrrr) Tytuł Ogłoszenia

29-07-2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych S.A

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych S.A z siedzibą w Gdańsku, ul. Mostowa 1, 80-788 Gdańsk, numer KRS 0000023877, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Mostowej 1, w dniu 24 sierpnia 2020 r., o godz. 11:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu za rok 2019.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z działalności w roku 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z działalności w roku 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia zgody na zawarcie przez Spółkę jako pożyczkobiorcę umowy pożyczki z Dyrektorem Arturem Sakowiczem.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 19. Zamknięcie obrad.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Rady Nadzorczej, uchwała Zarządu zawierająca propozycję podziału zysku oraz opinia biegłego rewidenta są wyłożone w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Mostowej 1.


Kliknij, żeby zadzwonić 609-444-110